SCIENCE DEPARTMENT
No. Name Qualification
1. Mrs.R.MANGAYARTHILAGAM M.SC.,B.Ed.,
2. Mrs.R.CHITRAKALA M.SC.,B.Ed.,
3. Mrs. R.AMMU(MEENAKSHI) M.SC.,B.Ed.,
4. Ms.M. SUDHA M.SC.,M.Phil.,PGDCA(B.Ed)
5. Ms.P.GEETHA B.SC.,B.Ed., M.A
6. Mrs.K.JAYALAKSHMI B.SC.,B.Ed.,
7. Mrs.T.MAHEWSWARI B.SC.,B.Ed.,
8. Mrs. S.V. PANCHAVARDHINI M.SC.
9. Mrs.M.R.VIJAYALAKSHMI B.SC., B.Ed., M.A (HIN)
10. Mrs.P.KALARANI M.A.,MBA.,DISM.,
11. Mrs.G.JAYAKUMARI B.SC.,M.A.,B.ED.,